Jord

Den levende jord
Når vi taler om at dyrke grøntsager fulde af vitalitet og sundhed findes grundlaget i jorden de dyrkes i. Den levende jord.


Jeg har i mange år haft fokus på pleje af jorden, på pleje af livet i jorden, dels gennem sædskifte , græsmarkspleje og anvendelse af kompost.


Ved sædskifte  lader vi planterne medvirke til opbygningen af muldlaget, dvs opbygningen af humusindholdet i jorden og til samling af næringsstoffer hvor eksempelvis bælgplanter samler kvælstof  som kommer næste års afgrøde til gavn.


Græsmarken er et vigtigt led i sædskiftet  Ved såningen tænkes diversitet og der iblandes mange forskellige græsarter kløver og urter. Det er her køerne græsser og efterlader gødning  til gavn for insekter, fugle mv, men som også gøder jorden.  Her på stedet er der i en årrække afgræsset efter princippet , rotationsafgræsning. Dvs at markerne inddeles i relativ små arealer så køerne afgræsser i løbet af 3 – 4 dage hvorefter de græsser videre på næste mark. Derved dannes mere rodmasse, græsudbyttet øges og køerne har hele tiden friskt græs. Græs har den egenskab at rødderne har afgørende betydning for opbygningen af humusindholdet i jorden. 


I løbet af sommeren afslås græsset hvor græslaget efterlades på jorden, igen med henblik på at tilgodese regnorm og mikrolivet i jorden som igen opbygger humuslaget. Om sommeren er der et rigt liv af bla. insekter og fugle på græsmarkerne. Bierne henter honning  i rigt mål.


Anvendelse af kompost som gødning er af stor betydning. Komposten er præpareret med de biodynamiske præparater  og det betyder at man kan sige komposten har et højt energipotentiale.

Komposten er ved udspredning på marken velomsat og kan derfor umiddelbart indgå og styrke mikrolivet der i forvejen er i jorden.

Kvaliteterne ved den humusrige jord er bla. høj stabilitet hvilket ses ved mindre erosion, ikke udvaskning af næringsstoffer idet de er bundet i jorden og ikke i vandet som er tilfældet ved anvendelse af kunstgødning og gylle. Jordens evne til at opsuge vandet øges hvilket er til gavn for planterne og betyder optagelse af langt større vandmængder ved regn. Det er min erfaring at vanding stort set overflødiggøres ved dyrkning i en humusrig jord.


Ved opbygning af humuslaget bindes næringsstofferne i jorden i såkaldte koloider. Når livet på denne måde så at sige er dyrket og næringen bundet i jorden opstår der et naturligt samspil mellem plante og mikroorganismerne og planterne vokser med naturlig vækst. Dvs de kan optage næring når de har brug for det og optage vand når de har brug for det. Modsat hvis der gødet med gylle eller alm. gylle hvor næringen er bundet i vandet og planterne tvinges til at optage næring når de optager vand. En vækstproces der svækker planterne i flere henseender.


Grøntsager der er dyrket i en levende vital jord er på den måde fulde af livskraft og sundhed. Det oplever du som forbruger ved bedre holdbarhed, mere drøjhed, mere smag og duft og måske du mærker bedring af helbred.


Og du har som forbruger sat dig selv i spil for en renere jord, bedre klima og større glæde.


Karl Hennings BioGrønt

Nordlundvej 105

7330 BrandeBestilling af biogrønt:  

Tel. 41 16 48 42